Myrkky.fi

Myrkyn kylä

Kehittämishankkeet

Esimerkkiosaajat

Aloite Karijoen Myrkyn kyläläisistä esimerkkiosaajina -hankkeeseen syntyi kyläläisten taholta. Hankkeen perusajatuksena on kouluttaa Myrkyn kyläläisistä uuteen ajattelutapaan suuntautuneita aktiivisia omien elinolojensa kehittäjiä. Hankesuunnitelmaa valmistelivat yhteistyössä Karijoen kunta, Myrkyn kylätoimikunta ja Helsingin yliopiston Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus, Seinäjoki (HY-Makes)

Hanke on luonteeltaan pilottihanke, Tiettävästi ensimmäistä kertaa maassamme testataan käytännössä mahdollisuutta parantaa yksittäisen kylän mahdollisuuksia vastata EU-ajan ja markkinatalousjärjestelmään siirtymisen tuomiin haasteisiin parantamalla kylän asukkaiden kouluttautumismahdollisuuksia. Hankkeesta kokonaisuutenaan toivotaan voitavan tulevaisuudessa ottaa mallia vastaaville hankkeille yhtä hyvin Suomessa kuin muuallakin EU:n alueella. Vuoden 1997 loppuun ajoittuvan ensimmäisen vaiheen aikana on toteutettu kyläläisten koulutushalukkuutta ja -tarvetta koskeva kysely. Hankkeen seuraavina vaiheina ovat vuodenvaihteen 97/98 ja alkuvuoden -98 aikana toteutettava koulutuksen suunnitteluvaihe ja Helmikuun loppuun 1999 kestävä koulutusjakso.

Projektin muodollinen hallinnoija on Karijoen kunta ja käytännön toteutuksesta huolehtii HY-Makes. Ohjausryhmään kuuluvat edustajat Myrkyn kylätoimikunnasta (4), Karijoen kunnasta, TE-keskuksesta, Suupohjan kehittämisyhdistyksestä sekä HY-Makes’ista.

Kyselyn perusteella kyläläisistä selvästi eniten kiinnostavia koulutasalueita olivat ATK, kielet (englanti ja ruotsi), kirjanpidon perusteet sekä ympäristöön liittyvät aiheet ja erilaiset yritystoimintaan liittyvät aiheet.
Kevätkaudella 98 toteutettiin ensimmäiset ATK— ja kielikurssit, yritystoiminnan perusteet-kurssi. Näiden jatkoksi kesäkaudella pidettiin kaksi ympäristöön liittyvää kurssia — kaiken kaikkiaan yhteensä n. 70 osanottoa (samat henkilöt saattoivat olla useammallakin kurssilla) kertyi tässä alkurynnistyksessä, ja jatkoksi on tulossa mm. paljon kiinnostusta herättänyt kirjanpidon perusteet kurssi, lisää kielikursseja sekä alihankintatoimintaan ja markkinointiin liittyviä kurssiaiheita.

Hankkeen tarkoituksena on paitsi kouluttaa kyläläisistä kurssittamalla, kehittää myöskin kyläläisten ideoista lähtien uusia hankeaihioita myöhempää toteutusta varten. Jo kurssikauden puolessa välissä on selviö, että kohtuulliseksi tavoitteeksi asetettu 5 hankesuunnitelmaa ylitetään, kiitos kylässä vallitsevan aktiivisuuden.
Valitettavasti vielä marraskuussa —98 ei ole ratkennut kyläläisiä eniten vaivaava palvelupuute, kaupan uudelleen avaus hyvistä yrityksistä huolimatta. Mutta työ tälläkin alueella jatkuu.

 

Karijoen Myrkyn kyläläisistä kurssitetaan esimerkkiosaajia

Projektin ensimmäinen kurssi yritystoiminnan perusteista on päättynyt ja sen osallistujille jaettiin perjantaina todistukset.

Kurssin hyväksyttävästi suorittivat Markku Komsi, Maija Länsimäki, Tuomo Mikkola, Jari Nevala, Veijo Nevala, Anne Niemelä, Pasi Rantala, Kim Tasanko ja Mirva Tulisalo. Kurssin vetäjäksi oli saatu Myrkyn oma poika, toimitusjohtaja Pauli Ojala.
Hän kertoi, että kurssi perehdytti mm. menestykselliseen yritystoiminnan edellytyksiin, perustamisvaiheen valintoihin sekä yritystoiminnan strategiseen, taloudelliseen, markkinoinnin, tuotteiden ja tuotannon suunnitteluun.
Kurssilaiset kävivät läpi säälimättömän testin yrittäjäominaisuuksiin, sekä tutustuivat tyypillisiin onnistumisen ja epäonnistumisen oireisiin. Tavoitteena oli lisäksi kannustaa kurssilaisia löytämään oman arkiluovuutensa, jonka siivittämänä esiin nousevat kotikylälähtöiset yritys- ja tuoteideat, painotti Ojala.